KrIK – Kristus Igasse Kodusse

KrIK on tugiorganisatsioon kristlikele kogudustele. Aitame kaasa, et tänase Eesti igal elanikul oleks võimalus kuulda evangeeliumi just temale mõistetaval moel.

Selleks arendame koostöös kogudustega välja ning pakume sobivaid materjale, koolitusi, juhtimisalast konsultatsiooni, suhtevõrgustikku ning vajadusel ka tuge kampaaniate või ürituste planeerimisel.

Materjalid Toeta

Maali autor: Ain Vares

Kogudustele pakume

KrIK-i peamine ülesanne on toetada koguduse liikmeid, kes soovivad leida üles enda jaoks sobiva viisi evangeeliumi põhisõnumi jagamiseks oma igapäevaelus. Selleks oleme välja töötanud koolitused ja vastava väikerühmatöö, pakume toetavaid materjale ning muud igakülgset tuge.
Seejuures ei edenda KrIK ühegi konfessiooni õpetust – lähtume põhimõttest, et koguduses on õpetuslikes küsimustes autoriteediks ning vastutavaks koguduse vaimulik.

 

Materjalid

KrIK-i materjalide valik toetab koguduste liikmeid evangeeliumi põhisõnumi jagamisel. Tasuta materjalid on koostatud Eesti olusid arvestades ja neile saab lisada koguduste andmeid, kuhu uued liikmed on südamest oodatud.

Kokkuleppel saab koostada ka täiendavaid misjonimaterjale või teha olemasolevatest eriseeriad.

Juhtimisalane konsultatsioon

Evangeeliumi jagamine ei ole lihtsalt mõni kampaania või üksikute koguduseliikmete asi. See on igapäevane kogu koguduse tegevus, kus koguduse juhtidel on võtmeroll. KrIK pakub koguduste juhtidele juhtimisalast ning strateegilise planeerimise alast konsultatsiooni.

Koolitused

KrIK töötab välja ja vahendab evangeeliumi põhisõnumi jagamist toetavaid koolitusi ning juhendab väikerühmasid, kus koguduse liikmed loovad oma koguduse jaoks uusi viise evangeeliumi jagamiseks.

Võrgustik

Olles suhtluses paljude eri kogudustega, omab KrIK arvestatavat suhtlusringkonda inimestest, kelle südameasjaks on evangeeliumi levimine. Jagame hea meelega kontakte ning suuname omavahel kokku inimesi, kes saavad üksteist evangeelses tegevuses toetada.

Algkristlased lugesid küll kokku ristitute arvu, nagu me seda kasvõi nelipüha-sündmusest mäletame, kuid mitte selle pärast, et kiita iseennast ja näidata oma tegude tulemuslikkust, vaid selleks, et tunnistada evangeeliumi väest ja Püha Vaimu tööst, mis inimestes pöördumise esile kutsus. Kõigi kristlaste ülesanne on Püha Vaimu toel jätkata algkristlaste kuulutus-, õpetus- ja teenimistööd. Just seda missiooni täidab ka KrIK, juhatades inimesi nende kodule lähima koguduse kaudu Kristuse enese juurde. Õnnistagu Jumal seda tööd!

Urmas Viilma

peapiiskop

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Mäletan, kuidas lapsena nägin vanavanemate juures Piiblist pilti, millel olid jüngrid tormisel järvel ja Jeesus nende juurde vee peal kõndimas. Minu vanemad ei olnud kirikuskäijad, aga sellelt pildilt nähtu leidis tee minu südamesse. See oli kui väikene sinepiiva, mis hakkas minus kasvama Jumala austuseks. Usun, et vaimuliku sisuga materjalid, mida KrIK koguduste jaoks koostab ja levitab, on nagu sinepiivad, mida Püha Vaim saab kasutada. Soovin KrIK meeskonnale tarkust ja juhtimist Jumalalt!

Alur Õunpuu

piiskop

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pastorist isa jutlusi kuulates, mõtlesin poisikesena, kuhu peaksin mina evangeeliumi kuulutama minema?! Tegelikult oleme suurema osa nädalast “kõiges maailmas”. Enamus inimesi meie kooli- ja töökaaslastest ning naabruskonnast pole tõenäoliselt kristlased. Sinna läkitabki Jeesus meid oma jüngritena. Seal on valu ja vajadused, kuhu Jumal tahab oma lahendusi kinkida. Iga jünger on kutsutud andma tunnistust Jeesusest, kes suudab ja tahab aidata. Palvetades inimeste pärast, kogetakse Jumala armastust ja väge.

Erki Tamm

president

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit